Kerteminde Gl. Kirkegård

Vestergade, 5300 Kerteminde

 

Kerteminde Gl. Kirkegård blev anlagt i begyndelsen af 1800-tallet.

En forordning i 1805 forbød begravelser inde i kirken og pålagde alle købstadskirker at anlægge en assistenskirkegård.

I Kerteminde blev den anlagt lige uden for bygrænsen.

Den første, der blev begravet på den nye kirkegård, var præsten Jens Paludan-Müllers egen lille søn.

 

FORSLAG TIL EN KIRKEVANDRING 
 
1. Familien Emil Andresens gravsted

Emil Andresen gift med Regine Frederiksen.

Otto Andresen (1887-1988) gift med Valborg Starck (1888-1964).

Emil Andresen begyndte 1884 forretning i den ejendom, Langegade 5-7, hvor købmand Jacob Bjørn Svitzer (1829-70) havde til huse. Den var i familien Andresens eje til 1987.

 

2. Theodor Delcomyns familiegravsted

Theodor Delcomyn (1820-1910) gift med Ingeborg Bondo. Overtog 1851 ejendommen Langegade 35 efter købmand Moses Lemle og fortsatte den som manufakturforretning. Den var i familiens eje til 1922, da den blev overtaget af familien Ove Bisgaard, hvis gravsted også findes på kirkegården.

Th. Delcomyn var medstifter af Sparekassen for Kerteminde og Omegn 1861 og direktør for Kerteminde Bank 1896-1910.

 

3. Laurids Christian Hagen (1808-80)

Gift med Bothilde Hansen (1827-1900).

Hagen havde et nært forhold til Grundtvig. Præst i Stepping i Sønderjylland i 1856 og støttede danskheden. Nægtede at afgive troskabsed til den prøjsiske konge og blev udvist.

Blev i 1869 Kertemindes første valgmenighedspræst.

 

4. Trommeslager Jens Jensen

Et lille, fint gravminde, en stele med grotte, er sat over trommeslageren. Han var en kommunalt ansat trommeslager, der gik rundt i byen og annoncerede meddelelser af offentlig interesse.

 

5. Ingeborg Jørgensen (1884-1915)

Gift med kunstmaler Jacob Jørgensen (1879-1948). Menighedsrådet har fredet hendes grav på grund af dens særpræg.

 

6. Rigmor Klein (1888-1942)

Kunstmaler. Ugift. Besøgte Akademiet 1908-42. Tegnelærer ved Teknisk Skole i Kerteminde. Repræsenteret på Johannes Larsen Museet med bl.a. portrættet af ”Pigen med Kjerteminde Avis”. 
7. Kr. Kragh (1855-1926) 
Gift med Pauline Kragh (1857-1940). Skoleinspektør ved Kerteminde Borger- og Realskole og forfatter til Kertemindes første byhistorie i 1913. 
  
 
8. K.L. Kristensen, Kristen Larsen Kristensen (1886-1944)

Digter, født i Munkebo. Gift med skolebestyrer ved Friskolen i Kerteminde Anna Kathrine Pedersen (1889-1958).

Hans portræt malet af Anna E. Munch hænger på Johannes Larsen Museet.

 

9. Jens Krog (1833-77)

Født i Sønderjylland, præst i Flensburg 1859.

Nægtede, som Laurids Hagen, at aflægge troskabsed til den prøjsiske konge og blev udvist. 1868 sognepræst i Kerteminde. Udnævnelsen betød, at menigheden blev spaltet, og Valgmenigheden, med Laurids Hagen som præst, blev dannet.

 

10. Hans Ove Lange (1877-1961)

Født i Kerteminde, gift med Kamma Louise Dahl Arnø. Grundlægger af Nordisk Fjer. Skænkede Sognekirken et nyt orgel.

 

11. Regnar Lange (1897-1963)

Kunstmaler, uddannet på Akademiet 1919-25. Kendt for sine billeder fra Lillestranden. En gade i byen er opkaldt efter Regnar Lange.

 

12. Købmand Jeppe Andreas Larsen (1834-1910)

Gift med Vilhelmine Bless (1836-1910).

Johannes Larsen og Christine Swanes forældre. Relieffet øverst på gravstenen er udført af Johannes Larsen.

 

13. Johannes Larsen (1867-1961)

Kunstmaler, gift med kunstmaler Alhed f. Warberg (1872-1927).

Desuden er sønnen Andreas Larsen (1899-1953) og dennes hustru Else f. Overgaard Nielsen (1910-84) og deres søn kunstmaler Jeppe Larsen (1935-84) begravet her.

Øverst på gravstenen er en buste af Alhed Larsen udført af hendes slægtning, billedhuggeren Ludvig Brandstrup (1861-1935)

Johannes Larsens søster, kunstmaleren Christine Swane (1876-1960), er begravet på kirkegården. Graven er sløjfet, og gravstenen er undsat i stendiget på Johannes Larsen Museet.

Fritz Syberg (1862-1939)

Kunstmaler. Boede på Pilegården i Kerteminde. Sønnen Hans Syberg (1895-1979) var biledhugger. Familien ligger begravet på Drigstrup Kirkegård.

 

14. Niels Lindberg (1896-1986)

Præst ved Emmauskirken (valgmenighedskirken), gift med Clara Monrad (1828-1922). Viet af Grundtvig.

 

15. Maximillan v. Oldeland, generalkrigskommissær (1750-1813)

Hustru Frederikke f. Knuth (1752-1816). Nære venner af familien Paludan-Müller.

Et barnebarn, Emma Zinn (1807-51), var gift med komponisten J.P.E. Hartmann (1805-1900)

Et oldebarn, Emma Sofie Hartmann (1831-55), var gift med komponisten Niels W. Gade (1817-90).

 

16. Due Nielsen (Nan) (1898-1990) og Dagmar Due Nielsen (Tulle) (1901-90)

Skænkede deres store kunstsamling til Johannes Larsen Museet. Oprettede Tulle og Nans Fond til støtte for Museet. Var nære venner af Johannes Larsen.

 

17. Eske Dalsgaard Pedersen (1837-87)

Gift med Vilhelmine Witthaus (1836-1917).

Friskolelærer, oprettede 1862 en friskole i Præstegade 7, der fungerede til 1885. Året efter grundlagdes Friskolen ved siden af Emmauskirken (valgmenighedskirken).

 

18. Ole Henrik Svane (1740-1825)

Skomagersvend, der efter at have gået på valsen i 1811 slog sig ned i Kerteminde, hvor han holdt gudelige forsamlinger under stor modstand fra den officielle kirke.

Han var inspirator for Kertemindesekten, der med Chresten Madsen (Drigstrup Kirkegård) satte en folkelig religiøs bevægelse i gang over hele landet, der senere sluttede sig til Grundtvigianismen.

 

19. Svitzer

Syv støbejernskors til minde om medlemmer af familien Svitzer.

Købmand Jacob Bjørn Svitzer (1800-81) ejede fra 1829-70 Langegade 5-7, der ejedes af familien Emil Andresen fra 1887-1987.

 

20. En ligsten i grå cement

Denne sten blev flyttet til kirkegården, da der skulle indrettes beskyttelsesrum i kirken.

HER UNDER HVILER DE SIDSTE JORDISKE RESTER AF KENDTE OG UKENDTE MÆND OG KVINDER HVIS KISTER INDTIL ÅR 1944 HENSTOD I GRAVRUMMET I KERTEMINDE KIRKES SYDØSTLIGE HJØRNE

 

21. De to store sarkofager

Ulæselig gravsten. Gravsted for købmand P.C. Rasmussen og hans søster, som stiftede legatet til Kertemindes forskønnelse. (Legatet eksisterer ikke længere). 

Deres nevø var Oluf Rude.